آن ورنون

آن ورنون

دكتر آن ورنون (Ann Vernon) استاد امریتا، دانشگاه شمال آیووا است، جایی كه وی به عنوان هماهنگ كننده برنامه های مشاوره مدرسه و بهداشت روان خدمت می كرد.

کتاب های آن ورنون

آموزش مهارتهای زندگی 3