طلعت رافعی

طلعت رافعی

من طلعت رافعی متولد سال 1344، کارشناسی خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت نمودم و کارشناسی ارشد اول خود را در رشته روانشناسی خانواده و قبل از ازدواج اخذ و کارشناسی ارشد دوم خود را در رشته روانشناسی کودکان استثنایی به پایان رساندم.

کتاب های طلعت رافعی

اتیسم