آوا تی آلبرشت

آوا تی آلبرشت

آوا تی آلبرشت استادیار بالینی روانشناسی کودک و نوجوان، دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک و بیمارستان Belvvue، شهر نیویورک، رئیس خدمات، بخش بستری نوجوانان، بیمارستان سیلور هیل، نیوکنان ، کنتیکت می باشد.

کتاب های آوا تی آلبرشت