ن پ ابراموف

ن پ ابراموف

نیکولای پ ابراموف (Nikolay Pavlovich‬ Abramov) (1908-1977) نویسنده روس بوده است.

کتاب های ن پ ابراموف

ژیگا ورتوف