سندرین زوفری

سندرین زوفری

سندرین زوفری (Sandrine Zufferey) یک دانشجوی تحقیقاتی پست دکترا در دانشگاه Fribourg در سوئیس است. تحقیقات وی در زمینه دستیابی و پردازش ارتباطات گفتمانی متمرکز است. کارهای وی از منظر میان زبانی به منظور بررسی نحوه تأثیرگذاری رمزگذاری زبانی بر فرایندهای شناختی است.

کتاب های سندرین زوفری