استفنی تیلور

استفنی تیلور

استفانی تیلور مدرس ارشد روانشناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه open است. وی در پست فعلی خود ماژولهای کارشناسی و کارشناسی ارشد محبوب علوم اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و روشهای تحقیق، از جمله قوم نگاری و تحلیل گفتمان را تولید و ارائه داده است. تحقیقات خودش درباره هویت و فرایندهای شناسایی و ذهنی سازی، میان رشته ای است و تمرکز زیادی روی روش شناسی دارد. آخرین کتاب های او روایت های هویت و مکان (2009) و دو متن مقدماتی ساختن زندگی اجتماعی و کاوش در زندگی اجتماعی است که با S.Hinchliffe ، J.Clarke و S. Bromley (2009) ویرایش مشترک شده است.

کتاب های استفنی تیلور