تام کمپ

تام کمپ

تام كمپ (1921–1993) مورخ اقتصادی برجسته و نظریه پرداز سیاسی مارکسیست بود. وی در احزاب سوسیالیست و تروتسکیست در انگلستان تأثیرگذار بود و چندین کتاب تأثیرگذار در مورد نظریه مارکسیسم و توسعه اقتصادی، به ویژه تئوری های امپریالیسم که سهم مهمی در جذب جهانی شدن به نظریه مارکسیسم داشت، منتشر کرد.

کتاب های تام کمپ