فریبا قطره

فریبا قطره

فریبا قطره متولد سال 1352، استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا می باشد. وی دارای دکتری زبانشناسی، کارشناسی ارشد زبانشناسی و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی است.

کتاب های فریبا قطره

صرف