آزاده میرزایی

آزاده میرزایی

آزاده میرزایی متولد سال 1358؛ زبان شناس می باشد.

کتاب های آزاده میرزایی

زبان شناسی پیکره ای