بتول علی نژاد

بتول علی نژاد

 بتول علی نژاد متولد سال 1342، دارای دکتری زبان شناسی همگانی, دانشگاه اصفهان, ایران,۱۳۷۷-۱۳۸۲، و فوق لیسانس, زبان شناسی همگانی, دانشگاه اصفهان, ایران, ۱۳۷۵-۱۳۷۷ می باشد.

کتاب های بتول علی نژاد