فردوس آقاگل زاده

فردوس آقاگل زاده

فردوس آقاگل زاده متولد سال 1335، استاد زبان‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

کتاب های فردوس آقاگل زاده

الگوی خلاق