فردوس آقاگل زاده

فردوس آقاگل زاده

فردوس آقاگل زاده متولد سال 1335، استاد زبان‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

کتاب های فردوس آقاگل زاده

الگوی خلاق


زبان شناسی حقوقی