نولن گرتز

نولن گرتز

نولن گرتز استادیار فلسفه کاربردی در دانشگاه تونته در هلند است و نویسنده نهیلیسم و فناوری (Rowman & Littlefield International، 2018) ، فلسفه جنگ و تبعید: از بشریت جنگ تا غیرانسانی بودن صلح (Palgrave- Macmillan ، 2014) ، و از کتاب آینده نیهیلیسم (مطبوعات MIT ، 2019) می باشد.

کتاب های نولن گرتز

نیهیلیسم