جوالن پاترسون

جوالن پاترسون

جوالن پاترسون (JoEllen Patterson)، استاد برنامه درمان زناشویی و خانواده در دانشگاه سن دیگو است. وی همچنین دانشیار بالینی پزشکی خانوادگی، بهداشت جهانی و روانپزشکی در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو ، دانشکده پزشکی است.

کتاب های جوالن پاترسون