مسعود جان بزرگی

مسعود جان بزرگی

دکتر مسعود جان بزرگی جز اعضای هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. من لیسانس روانشناسی بالینی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۶۷ اخذ نمودم و کارشناسی ارشد خود را در سال ۷۲ از دانشگاه تربیت مدرس و مقطع دکتری تخصصی PhD روانشناسی خود را هم از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۷۷ به پایان رسانده ام.

کتاب های مسعود جان بزرگی