مایکل هال

مایکل هال

مایکل هال (L. Michael Hall) یک روانشناس شناختی است که بیش از 40 کتاب NLP تألیف کرده و ISNS (انجمن بین المللی عصب شناسی و MCF (بنیاد Meta-Coaching)) را بنیان گذاشته و در سراسر جهان آموزش می دهد.

کتاب های مایکل هال

شناخت مردم