جینا لیک

جینا لیک

جینا لیک یک معلم معنوی است و نویسنده بیش از بیست کتاب درباره بیداری از طبیعت واقعی فرد است. او همچنین یک فرد بصری و مجری با استعداد فوق لیسانس در روانشناسی مشاوره و بیش از بیست و پنج سال تجربه حمایت از مردم در رشد معنوی آنها است.

کتاب های جینا لیک