محمد حیدرنژاد

محمد حیدرنژاد

محمد حیدرنژاد متولد سال 1337، نویسنده، پژوهشگر ادبیات و عرفان و مدرس دانشگاه است. آثار ادبی و عرفانی وی بیشتر ساختار داستانی دارند و ازجمله‌ی آن‌ها می‌توان به “ح‍ک‍ای‍ت‌ ش‍م‍س”‌، “ح‍ک‍ای‍ت‌ ک‍رم‍ک‌ ش‍ب‌ت‍اب‌ و گ‍وه‍ر ش‍ب‌چ‍راغ”‌، “قدرت روح”، “من آیینه شدم” و “نان قدیم” اشاره کرد.

کتاب های محمد حیدرنژاد

حکایت شمس