جورج سی فریزر

جورج سی فریزر

جورج سی. فریزر رئیس و مدیر عامل شرکت FraserNet ، Inc است و ناشر Success-Guide Worldwide: The Networking Guide to Black Resources. او بنیانگذار کنفرانس سالانه شبکه قدرت است، یکی از بزرگترین کنفرانس های آمریکای سیاه. او در کلیولند ، اوهایو زندگی می کند.

کتاب های جورج سی فریزر

کلیک