والدی رامزی

والدی رامزی

والری رمزی اعتقاد راسخ به قدرت و استحکام ذاتی زنان دارد. او از مادر ماندن در خانه به حرفه روابط عمومی با Pebble Beach Resorts و به مدل، نویسنده، سردبیر مجله و سخنران تبدیل شد.

کتاب های والدی رامزی