آن ترن بول

آن ترن بول

آن ترنبول استاد برجسته ماریانا و راس بیچ در امر آموزش ویژه است. وی مرکز ساحل معلولیت را تأسیس و همکاری کرد. تحقیقات آن بر حمایت از خانواده، مشارکت های حرفه ای خانواده و مشارکت جامعه برای افراد دارای معلولیت در طول زندگی متمرکز است. همراه با رود ترنبول، وی به عنوان یکی از 36 فردی شناخته شد که "در طول قرن بیستم مسیر تاریخ را برای افراد دارای ناتوانی های ذهنی و رشد تغییر داده است." او دریافت کننده جایزه بین المللی رهبری رز فیتزجرالد کندی بود.

کتاب های آن ترن بول