محسن میهن دوست

محسن میهن دوست

محسن ميهن‌دوست زاده‌ي سال 1323 در مشهد است و از آثار او به «اوسنه‌هاي پهلواني و درنگي تحليلي و نظري در آن‌ها»، «اوسنه‌هاي عاشقي و درنگي تحليلي و نظري در آن‌ها»، «كله فرياد: ترانه‌هايي از خراسان»، «اوسنه‌هاي خواب و درنگي تحليلي و نظري در آن‌ها»، «سمندر چل‌گيس»، «پژوهش عمومي فرهنگ عامه»، «سيب خندان و نار گريان»، «اوسنه‌هاي بخت و درنگي تحليلي و نظري در آن‌ها» و «نه كليد» مي‌توان اشاره كرد.

کتاب های محسن میهن دوست