دیوید والتون

دیوید والتون

دیوید یک روانشناس شناختی و بالینی است که سالها برای سرویس بهداشت ملی در انگلیس کار می کرد و در زمینه خدمات سرطان و بهداشت روان کار می کرد. وی همچنین با سازمان ملل در بوسنی / آلبانی و به عنوان مشاور منابع انسانی با سازمان های بازرگانی، صنعتی و بخش عمومی همکاری کرده است.

کتاب های دیوید والتون

هوش هیجانی