بهرام امیراحمدیان

بهرام امیراحمدیان

 بهرام امیراحمدیان متولد سال 1329، دارای دکتری جغرافیاي سیاسي از دانشگاه تهران (1376)، فوق لیسانس جغرافیای انساني دانشگاه تهران (1367)، و لیسانس جغرافیای انساني و اقتصادي از دانشگاه تهران (1358) می باشد. وی استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های بهرام امیراحمدیان