مهدی حمزه پور

مهدی حمزه پور

دکتر حمزه پور متولد سال 1357، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) است که تحصیلات خود را در گرایش مدیریت صنعتی در دانشگاه امام صادق (علیه السلام) دنبال کرده است. وی از اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) می باشد.

کتاب های مهدی حمزه پور