علی اکبر شوبکلایی

علی اکبر شوبکلایی

دکتر علی اکبر شوبکلایی متولد سال 1347 ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و نویسنده است.

کتاب های علی اکبر شوبکلایی

صلح کل