کارول بارودی

کارول بارودی

کارول بارودی مفاهیم فنی را برای انسانهای عادی قابل فهم می کند. با بیش از 30 سال فعالیت در صنعت رایانه ، وی از سال 1993 مشغول نوشتن کتاب است. 

کتاب های کارول بارودی