مهدی دهستانی

مهدی دهستانی

دکتر مهدی دهستانی متولد سال 1336، عضو هیئت عملی دانشگاه، عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، عضو انجمن روانشناسی استرالیا، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، و عضو انجمن روانشناسان ایران می باشد.

کتاب های مهدی دهستانی