احمدرضا بردبار

احمدرضا بردبار

احمدرضا بردبار متولد سال 1349، استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی می باشد. وی دارای دکتری حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی است.

کتاب های احمدرضا بردبار