کیومرث یزدان پناه درو

کیومرث یزدان پناه درو

کیومرث یزدان پناه درو متولد سال 1350، معاون پژوهشی کمیسیون علوم رفتاری و اجتماعی، دبیر کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با عراق و کشورهای عرب زبان دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های کیومرث یزدان پناه درو