خواجه نظام الملک طوسی

خواجه نظام الملک طوسی

ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی شناخته شده به خواجه نظام‌الملک طوسی (۲۸ مهر ۳۹۷ تا ۲۲ مهر ۴۷۱)(متولد سبزوار، کشته شده در بروجرد و دفن شده در اصفهان) وزیر نیرومند دو تن از شاهان دوره سلجوقیان در ایران بود.

وی نیرومندترین وزیر در دودمان سلجوقی بود و سلجوقیان نیز در زمان وی به اوج نیرومندی رسیدند. او بیست و نه سال سیاست درونی و بیرونی را رقم می‌زد.

کتاب های خواجه نظام الملک طوسی

سیرالملوک


داستانهای کهن ایرانی


سیرالملوک


سیاست نامه


سیر الملوک


قصه های شیرین سیاست نامه


سیاست نامه یا سیرالملوک