سایمون میدلتون

سایمون میدلتون

سایمون میدلتون نویسنده کتاب ساخت یک برند در 30 روز (Capstone 2010) و بنیانگذار مشاوره تخصصی استراتژی مارک گورو است، سیمون به برخی از بهترین سازمانهای شناخته شده توسط بازاریابی را مشاوره داده است.

کتاب های سایمون میدلتون

ساختن یک نام تجاری در 30 روز