محمد طبیبیان

محمد طبیبیان

سید محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی، استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه است. او مدافع بازار آزاد است و چند سال به عنوان استراتژیست در دولت ایران حضور داشت.

کتاب های محمد طبیبیان

اندیشه آزادی


روش علم