محمد کاظم رحمتی

محمد کاظم رحمتی

محمدکاظم رحمتی متولد سال 1355، عضو هیات علمی دائره‌المعارف بزرگ اسلامی می باشد. وی دانش­ آموخته دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه تربیت مدرس، دانش­ آموخته دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی است.

کتاب های محمد کاظم رحمتی

شهید ثانی


فقیهان امامی و شهریاران صفوی


مطالعاتی در تاریخ زیدیه