حسن قربانی

حسن قربانی

حسن قربانی متولد سال 1340، خبرنگار پیشکسوت رسانه ملی است.

کتاب های حسن قربانی

خبرنگاری بحران


شگردهای خبرنویسی