آنتونی اسمیت

آنتونی اسمیت

پروفسور آنتونی اسمیت، پخش کننده، نویسنده و استاد دانشگاه انگلیسی است که بین سالهای 1988 و 2005 رئیس کالج مگدالن، آکسفورد بود. وی در سال 1938 متولد شد و از سال 1949 تا 1956 در مدرسه پسران شهرستان هارو (دبیرستان هارو فعلی) تحصیل کرد. وی انگلیسی را در کالج برازنوز، آکسفورد خواند.
آنتونی اسمیت از سال 1960 به عنوان تهیه کننده برنامه های امور جاری بی بی سی فعالیت خود را در زمینه پخش آغاز کرد. او مسئول اجرای برنامه خبری شبانه بیست و چهار ساعت شد.
در اوایل دهه 1970، وی به عضو پژوهش در کالج سنت آنتونی در آکسفورد درآمد. او در کمیته عنان در مورد آینده صدا و سیما کار کرد و درگیر بحث ملی شد که منجر به تاسیس کانال 4 انگلستان شد. وی بعداً به عنوان مدیر هیئت مدیره کانال 4 (1981–1985) منصوب شد.

کتاب های آنتونی اسمیت

تلویزیون در جهان