انبل نس اونز

انبل نس اونز

آنابل نس ایوانز دکترای روانشناسی شناختی خود را از دانشگاه آلبرتا در سال 1979 دریافت کرد.
او از سال 1975 تا سال 2013 رئیس گروه روانشناسی دانشگاه کنکوردیا ادمونتون بود، زمانی که به عنوان پروفسور امریتا بازنشسته شد.
او دو متن قبلی نوشته است. او با استفاده از آمار مقدماتی در علوم رفتاری و اجتماعی (2014) پنجمین نسخه است و از سایت سیج در دسترس است. او نویسنده کتابی با عنوان اصول تحلیل رفتار (1994) با لایل گرانت است.

کتاب های انبل نس اونز