فرانسیس دوپویی

فرانسیس دوپویی

فرانسیس دوپویی استاد مردم شناسی و مدیر گروه انسان شناسی در دانشگاه تولوز ژان ژورس (فرانسه) است. او عمدتاً در مورد انسان شناسی اقتصادی ، شیوه های تولید و گردش پول و ثروت تحقیق و منتشر می کند.

کتاب های فرانسیس دوپویی

انسان شناسی اقتصادی