روت کالوین کلارک

روت کالوین کلارک

روت کلوین کلارک با تحقیقات دانشگاهی در زمینه استفاده از گرافیک برای ارتقا آموزش یادگیری آشنایی دارد و بیش از بیست سال با کارکنان آموزش شرکتی که برای طراحی، توسعه و انتخاب آموزش موثر برای تحویل کلاس یا کامپیوتر کار می کنند، کار کرده است. او نویسنده تخصص ساختمان و آموزش الکترونیکی و علم آموزش (Pfeiffer) است که هر دو جایزه برجسته ارتباطات آموزشی را از انجمن بین المللی بهبود عملکرد دریافت کردند.

کتاب های روت کالوین کلارک