ثریا کریمی

ثریا کریمی

ثریا کریمی متولد سال 1357 ، نویسنده و شاعر کتاب های کودک می باشد.

کتاب های ثریا کریمی

لیلی و مجنون به نثر