جینی جانسون

جینی جانسون

جینی جانسون (متولد 31 ژانویه 1949) ده ها عنوان غیر داستانی برای کودکان خردسال در موضوعات متنوعی مانند پرندگان، خزنده های خزنده، حیوانات در معرض خطر، فصول و اسکلت ها نوشته و ویرایش کرده است.

کتاب های جینی جانسون

اسب ها و اسب چه ها