سم کارپنتر

سم کارپنتر

سام کارپنتر ، یک متخصص ارتباطات از راه دور و صاحب مشاغل متعدد، دارای سابقه مهندسی، مدیریت، انتشارات و روزنامه نگاری است. او در بند، اورگان زندگی می کند. کتاب ذهنیت سیستم دومین کتاب وی است.

کتاب های سم کارپنتر

سیستم سازی