جعفر افندی

جعفر افندی

جعفر افندی (Cafer Efendi) نویسنده ترکیه ای می باشد.

کتاب های جعفر افندی

رساله معماریه