اسدالله مظفری

اسدالله مظفری

اسدالله مظفری در سال 1370 شهرستان جم استان بوشهر متولد شده، دانش آموخته و پژوهشگر فلسفه است .
پژوهش‌های او بیشتر حوزه دین ، فلسفه و ادبیات را دربر می گیرد.  قسمی از مقالات، پژوهش ها و ترجمه‌های او در پایگاه‌های مجازی قابل دسترسی است .

کتاب های اسدالله مظفری

محکمه فلسفه