فیروزه پاپن متین

فیروزه پاپن متین

فیروزه پاپان-متین دارای دکتری در زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، استادیار مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه واشنگتن در سیاتل است. او در ادبیات قرون وسطایی و معاصر فارسی از جمله "شعرهای عشق احمد شاملو" (Ibex ، 2005) منتشر کرده است.

کتاب های فیروزه پاپن متین

فراسوی مرگ