فرد لاسکین

فرد لاسکین

فرد لاسکین محقق و نویسنده ی آمریکایی است که درباره ی آموزش و اندازه گیری بخشش درمانی مطالعه می کند. تحقیقات او نشان می دهد که یادگیری بخشش منجر به افزایش نشاط جسمی ، امید ، خود کارآمدی بیشتر ، افزایش خوش بینی و مهارت های حل تعارض می شود.

کتاب های فرد لاسکین

استرس