هیزل ریچاردسون

هیزل ریچاردسون

هزل ریچاردسون نویسنده و ویراستار کتاب های علمی است. وی نویسنده 16 کتاب از جمله دایناسورها و سایر حیوانات ماقبل تاریخ ، زندگی در دره رود سند باستان و زندگی در ژاپن باستان است.

کتاب های هیزل ریچاردسون

سفر در زمان


ساختن موشک


شکافتن اتم


شبیه سازی گوسفند