ویکتور سربریاکوف

ویکتور سربریاکوف

ویکتور سربریاکوف (17 اکتبر 1912 - 1 ژانویه 2000) یکی از اعضای اولیه منسا بود. سربریاکوف به خاطر نوشتن آزمون های هوش (IQ) و همچنین سازماندهی و تبلیغ Mensa مشهور است.

کتاب های ویکتور سربریاکوف

تست های روان شناسی خودآزما