آویناش کاپور

آویناش کاپور

آویناش کاپور (Avinash Kapoor) دهلی نو، هند هماهنگ کننده مشاوره و استاد منطقه بازاریابی می باشد.

کتاب های آویناش کاپور