نیل وایت

نیل وایت

نیل وایت ویراستار و ستون نویس "کتابخانه ژورنال" است. وی رئیس انجمن مرجع و خدمات کاربران کتابخانه های آمریکا (RUSA) ، رئیس بخش توسعه و ارزیابی مجموعه و رئیس کمیته تحقیقات و روند مشاوره ای خوانندگان می باشد.

کتاب های نیل وایت