آرش اکبری مفاخر

آرش اکبری مفاخر

 دکتر آرش اکبری مفاخر متولد ۱۳۵۴ در کرمانشاه، دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی بنیاد فردوسی توس و معاون کانون فردوسی (مرکز پژوهش حماسه‌های ایرانی) مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی می باشد.

کتاب های آرش اکبری مفاخر

جنگنامه رستم و زنون